Nationaal Park Zuid-Kennemerland / De Kennemerduinen

Oppervlakte
1340 ha
Beheerder
PWN
Kenschets
Hollandse duinen op hun mooist
Omschrijving
De Kennemerduinen is het centrale deel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Het hele duingebied tussen IJmuiden en Zandvoort is in 1995 tot Nationaal Park uitgeroepen. De combinatie van de (grote mate van) landschappelijke oorspronkelijkheid en menselijke invloeden heeft de Kennemerduinen met een zeer rijke natuur begiftigd. Als bijzonder landschap is dit duingebied van internationaal belang, met name door de uitbundige flora en fauna. Niet voor niets maakt het gebied deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk.
Het klimmen en dalen van het terrein versterkt de betovering die uitgaat van de wilde begroeiing. Verderop open duinterrein met verrassende vergezichten. Stille duinmeertjes, vochtige laagtes, stuivende duinen, ondoordringbare struwelen, grillig gevormde naald- en loofbomen, honderden plantensoorten, paddenstoelen, honderd soorten broed- en nog meer trekvogels, duinhagedissen, vleermuizen, reeën, vossen, damherten . . . . . en dat allemaal in de voortuin van de Randstad. En goed 'beleefbaar' voor wandelaars en fietsers.
Uniek aan dit prachtige, brede duinlandschap is dat de opeenvolging van plantengroei van de met helm beplante zeereep tot en met de bosgordel op de binnenduinrand en de landgoederen daar weer voorbij in een vrij natuurlijke staat is. Vooral het voorkomen van de uitgebreide duinstruwelen in het middenduin en de landgoedbossen aan de binnenste duinzoom is bijna nergens meer op deze schaal aan te treffen in West-Europa. Goed te zien is dat de duinen steeds meer met bos begroeid zijn, naarmate ze verder van de zee af liggen. Alhoewel de mens een behoorlijke invloed op het duinlandschap heeft gehad, is hier een begroeiing ontstaan die een hoge mate van natuurlijkheid heeft. Als u vanaf het strand naar de binenduinrand loopt (trek er wel een uur voor uit!), kunt u de opeenvolging van plantengroei zien die kenmerkend is voor de natuurlijke successie in het duin.

Tussen de duinenrijen liggen enkele brede valleien. Van oudsher waren deze laagtes in het duin bijzonder vochtig, met een grote variatie aan planten. Op veel plekken zijn de valleien echter verdroogd, onder andere doordat er in de 20e eeuw op grote schaal drinkwater uit het duin gewonnen is. Daarnaast stroomt er veel water ondergronds uit het duin weg. De drinkwaterwinning in de Kennemerduinen is in 2002 beëindigd. De waterstand herstelt zich langzaam maar zeker. De duinvalleien zijn weer een stuk natter geworden. Maar om de bijzondere plantengroei terug te krijgen zijn op een aantal plaatsen zg. regeneratieprojecten uitgevoerd. De bovenlaag is vaak te voedselrijk geworden, waardoor een plant als duinriet alles kan overwoekeren. Door het plantendek eerst af te plaggen keert de kenmerkende schrale en stuivende situatie in de vochtige valleien weer terug en krijgen de oorspronkelijke duinplanten weer kansen. Begrazing door grote zoogdieren (vooral paarden en runderen) is ook een belangrijke beheersmaatregel om het duinriet, de 'vergrassing' en andere minder gewenste vegetatie te beteugelen.
Ingangen
 • Ingang Bleek en Berg: aan de Bergweg, achter de hockeyvelden van HBS in Bloemendaal
 • Ingang Koevlak: aan de Zeeweg naar Bloemendaal aan Zee, schuin tegenover de watertoren in Overveen
 • Ingang Parnassia: aan het einde van de Zeeweg bij Bloemendaal aan Zee. Daar slaat u rechtsaf richting restaurant Parnassia
 • Ingang Kattendel (alleen fiets- en voetpad): bij de strandslag Kattendel, ten noorden van ingang Parnassia
 • Ingang Kennemerduinen (alleen fiets- en voetpad): op de grens met Duin en Kruidberg
 • Toegangsvoorwaarden
  Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is vrij toegankelijk.
  Betaald parkeren geldt bij de ingangen Koevlak, Parnassia en Bleek en Berg.

  Voor een overzicht van de toegangsvoorwaarden, kijk op www.pwn.nl
  Parkeergelegenheid
  Bij de ingangen Koevlak, Parnassia en Bleek en Berg. Voor een overzicht van de parkeertarieven, ga naar www.pwn.nl
  Toegankelijkheid honden
  Honden niet toegestaan, maar er zijn uitzonderingen, langs de randen van het gebied:
  Langs de Parnassiaweg, tussen de ingang van de kiosk en restaurant Parnassia, mogen honden aangelijnd meelopen. Op het strand mogen honden langs de hele kustlijn loslopen van oktober tot juni en in de zomer alleen ten noorden van Parnassia.
  Bron
  PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

  Activiteiten in Nationaal Park Zuid-Kennemerland / De Kennemerduinen

  Routes in Nationaal Park Zuid-Kennemerland / De Kennemerduinen