Kleimeer

Oppervlakte
71 ha
Beheerder
Staatsbosbeheer
Kenschets
Riet- en weidevogels in een oude droogmakerij.
Omschrijving
Het Kleimeer is een van de oudste droogmakerijen. Het meer werd vroeger gebruikt om klei uit te winnen. De kuilen in het landschap, daliegaten geheten, herinneren hier nog aan.In 1567 werd het meer drooggemalen. Om de percelen aan de overzijde bereikbaar te houden voor de Koedijkse boeren werd dwars door de nieuwe polder een vaarsloot gegraven. Deze vaarsloot vormt nu nog de scheiding tussen de Noorder en Zuider Kleimeer. Eind jaren ’60 vond een grootschalige ruilverkaveling plaats in het Geestmerambacht. Omwille van de landbouw werd het landschap drastisch op de schop genomen. Het kleimeer kreeg een natuurbestemming, waardoor de oppervlakte riet verdubbelde en akkers werden omgevormd tot weiland. Nu staat de polder dan ook met name bekend om het voorkomen van weidevogels als grutto, kievit en scholekster en rietbewoners als roerdomp en allerlei rietzangers.
Ingangen
Zie toegangsvoorwaarden.
Toegangsvoorwaarden
Het gebied is niet toegankelijk. Na het broedseizoen worden enkele excursies georganiseerd voor geĂ¯nteresseerden.
Info seizoensgebonden
Het gebied is niet seizoensgebonden
Zie toegangsvoorwaarden
Toegankelijkheid honden
Honden niet toegestaan
niet toegestaan
Bron
Staatsbosbeheer