Balgzand

Oppervlakte
750 ha
Beheerder
Landschap Noord-Holland
Kenschets
Uitgestrekt waddengebied met schorren. Rust zorgt ervoor dat er duizenden vogels rusten, eten en broeden
Omschrijving

Balgzand bestaat uit een enorme wadplaat van ongeveer 6000 hectare. Deze overstroomt twee keer per dag bij hoogwater. Tegen de dijk bevinden zich schorren, waar tal van wadvogels en steltlopers in het voorjaar broeden, zoals kluten. Zelfs lepelaars hebben hier met succes jongen grootgebracht. Bij laagtij verzamelen zich op de slikken en platen duizenden vogels om te eten van de ontelbare waddiertjes.


Ook komen op het oostelijke Slikhoekschor duizenden bergeenden bijeen om te ruien. In het winterhalfjaar komen veel smienten en rotganzen naar Balgzand. Het gebied is toegankelijk onder begeleiding tijdens excursies en open dagen. De excursies vinden meestel plaats tijdens hoogwater, het moment wanneer duizenden vogels zich verzamelen op de droog blijvende schorren tegen de dijk. Bij hoogwater is het meest te zien wat betreft vogels. Naast de vogelexcursies die Landschap Noord-Holland organiseert, kunt u met Waddenvereniging tijdens laagwater het gebied bekijken. Tot de mogelijkheden behoren dan wadlopen, het zoeken naar dieren in de wadbodem en het kijken naar de zoutminnende vegetatie. Erg geschikt voor schoolgroepen. Bel de Waddenvereniging afd. Den Helder, 0223- 63 53 40


Bij het op Deltahoogte brengen van de Balgzanddijk is veel schoroppervlak verloren gegaan. Ter compensatie is indertijd het Compensatieschor aangelegd. Dit schor is in de loop der jaren door afslag sterk verkleind. In augustus 2000 is men begonnen met herstelwerkzaamheden. De herstelwerkzaamheden bestaan uit de aanvoer van grond uit het binnendijks gelegen Balgzandpoldertje. Dit poldertje is daarmee omgevormd tot een natuurontwikkelingsgebied, die tevens dienst doet als hoogwatervluchtplaats voor vogels. Bij dit poldertje op de zuidelijkste punt van industrieterrein ’t Oost is een observatiepunt aangelegd en er staat een hut speciaal voor vogelfotografen.

Ingangen

Natuurinformatiecentrum Balgzand (’t Kuitje), Oostoeverweg 80 te Den Helder en Vogelkijkpunt op de dijk bij Van Ewijcksluis

Toegangsvoorwaarden
Het is een rustgebied en daarom alleen toegankelijk bij excursies, open dagen en groepsactiviteiten.
Parkeergelegenheid
Ja
Info seizoensgebonden
Het gebied is niet seizoensgebonden
Toegankelijkheid honden
Geen honden
Boeken en folders

Er is een folder van Balgzand beschikbaar. Deze is aan te vragen bij de Landschap Noord-Holland, telefoon 088-006 44 55.

Bron
Landschap Noord-Holland