Geestmerambacht

Oppervlakte
220 ha
Beheerder
Recreatieschap Geestmerambacht
Kenschets
Een grote plas omgeven door een parkachtig landschap met bossages, grasvelden, rietoevers en orchidee├źnweides.
Omschrijving

In het recreatiegebied Geestmerambacht bevinden zich verschillende plantensoorten, zoals onder andere de koekoeksbloem, de smeerwortel, de moerasmelkdistel, heelblaadjes en orchideeën. Vanaf 1994 grazen in het recreatiegebied Geestmerambacht Schotse Hooglanders. Van de zes Noord-Hollandse recreatiegebieden, heeft het recreatiegebied Geestmerambacht de grootste kudde Schotse Hooglanders lopen. In de gebieden zijn verschillende vogelsoorten te bezichtigen, zoals onder andere de buizerd, de bonte specht, de sperwer en de bruine kiekendief maar ook smienten, tafeleenden en zaagbekken. In Noord-Holland, ligt ten noorden van Alkmaar het Geestmerambacht. De geschiedenis van het Geestmerambacht wordt gekenmerkt door menselijk ingrijpen. In de Middeleeuwen maakten de “Geestmannen”, de toenmalige bewoners, de drassige grond geschikt voor landbouw. Toen omstreeks 1800 de koeienpest uitbrak schakelden zij over op de tuinbouw. Voor hun akkers was de vruchtbare bagger uit de sloten een noodzaak. Zo werden de sloten steeds breder en ontstond het “Rijk der Duizend Eilanden”. De exploitatie van de gronden was voor de tuinbouwers zeer arbeidsintensief en zwaar. Er was een versnipperd grondgebruik en de verkavelingtoestand was uitermate slecht. Bijna alle kavels waren uitsluitend per schuit bereikbaar. Ook het aantal kavels per bedrijf was zeer groot. De toepassing van moderne productiemethoden was vrijwel niet mogelijk. De waterkwaliteit in het Geestmerambacht was in grote delen zeer slecht, omdat het gebied als een open riool dienst deed voor alle dorpen. Vooral in het langgerekte dorp Langedijk was de toestand voor de bewoners vanwege de stank van de sloten dikwijls zeer onaangenaam. In de jaren ‘50 oefende de georganiseerde land- en tuinbouw en de gemeenten zware druk uit op de rijks- en provinciale overheid om gelden beschikbaar te stellen voor een reconstructie van het gebied. In 1962 nam de regering het besluit om door middel van een ruilverkaveling het Geestmerambacht te reconstrueren. Zo werd het ook mogelijk een groot recreatiegebied aan te leggen dat grenst aan het bestaande natuurgebied, “Kleimeer”. In het Geestmerambacht moest voor de uitvoering van de ruilverkaveling zand worden gewonnen voor wegen en woonwijken (o.a. van Alkmaar). Hierdoor is de grote plas, “De Zomerdel”, ontstaan. Het recreatiegebied is ongeveer 220 hectare groot en daarvan neemt de plas ongeveer 85 hectare in beslag.

Ingangen

De bereikbaarheid wordt in detail beschreven op onze website.

Toegangsvoorwaarden
Het gebied is vrij toegankelijk.
Parkeergelegenheid
Diverse parkeerterreinen (gratis parkeren).
Info seizoensgebonden
Het gebied is niet seizoensgebonden
Toegankelijkheid honden
Honden toegestaan

Gedurende de winter mogen honden vrij rondlopen door het hele gebied.
Van 1 april tot 1 november moeten honden aan de lijn. In die periode mogen honden niet op de speelweiden en de stranden komen.Honden van april tot en met oktober aangelijnd toegestaan, behalve op de stranden en ligweiden.
Boeken en folders

Gratis folder en gratis plattegrond te verkrijgen bij het dienstencentrum.

Bron
Recreatie Noord-Holland