Duinen bij Egmond - Rondje Vogelduin

  • 8.9 KM
Beheerder
PWN
Startpunt
Ingang Diederik, ten westen van de Herenweg tussen Bakkum-Noord en Egmond-Binnen

Toon aanrijroute

Parkeergelegenheid
Bij startpunt route
Type markering
De route is gemarkeerd door paaltjes met een gele driehoek
Kenschets
Lange wandeling door hart van het Noordhollands Duinreservaat. Afwisseling van bos en open duin. En op een steenworp afstand van het strand
Omschrijving
De inwoners van 'De Egmonden': Egmond aan Zee, Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen hebben al van oudsher de duinen in gebruik. Zo is het aan hen te danken dat het duinterrein bij Egmond-Binnen nog altijd wordt gekenmerkt door een redelijk ongeschonden binnenduinrand met lage duintjes. Bijna overal in de kustgebieden is dit zogenaamde mientenlandschap omgezet in bloembollenakkers (de geestgronden achter de duinen). Maar de Egmonders beweiden deze gronden al eeuwenlang met koeien, waardoor het landschap open is gebleven. Dankzij de combinatie van eeuwenlange begrazing en kalkrijk kwelwater zijn deze binnenduingraslanden bovendien erg bloemrijk: in juni zien ze rood en geel van de grote ratelaar en rietorchis. Vanaf de Van Oldenborghweg ziet u dit landschap in z'n volle glorie; met een geweldig uitzicht op Egmond-Binnen en de karakteristieke contouren van de Abdij van Egmond. Het kalkrijke grondwater dat hier aan de oppervlakte uittreedt, vormt op sommige plaatsen poelen met een rijke amfibieënpopulatie. Er leven onder andere gewone padden, rugstreeppadden en salamanders. De talrijke dennenpercelen in het duinterrein zijn aangelegd in de jaren dertig van de vorige eeuw, in het kader van de werkverschaffing. Werklozen moesten de grond drie steken diep omspitten en er vervolgens 16.000 jonge dennen per hectare in planten. Nu zijn deze bossen circa 80 jaar oud en beeldbepalend in het duinlandschap.

De wandeling begint in een begrazingsgebied, waar jong vee en paarden de sterke vergrassing van de binnenduinrand tegengaan. Een aantal ziekten (myxomatose en VHS) heeft de konijnenstand dramatisch verminderd. Juist die konijnen hielden de duinbegroeiing kort. Om te voorkomen dat het duin dichtgroeit wordt nu vee ingezet.

In het herfst- en winterseizoen staat hier op plekken soms opvallend veel water. Dat beeld was vroeger langs de hele binnenduinrand normaal. In droge tijden, met een laag grondwaterpeil, is in deze omgeving behoorlijk afgezand (afgegraven ten behoeve van zandwinning). Met het stijgen van het grondwater komt dat nu net onder of juist boven de oppervlakte.

Langs deze wandeling komt u veel verschillende bostypen tegen, zoals gemengd bos (dennen en loofbos), gemengd loofbos (verschillende loofhoutsoorten door elkaar) en uitsluitend dennen- of loofbos van één soort (eiken). Elk bostype heeft een geheel eigen sfeer en ondergroei. Die verschillen in boomsoorten en -hoogten zorgen ook voor verschil in vogelbevolking.
De esdoorn heeft gevleugelde zaden en kan daarmee grotere afstanden overbruggen. In delen van het Noordhollands Duinreservaat bepaalt de esdoorn daardoor het gezicht van het loofbos. Het open vlakke gebied maakte ooit deel uit van het weidegebied van boerderij Berwout. Er zijn verschillende pogingen gedaan om boerderijen in de duinen te exploiteren. Dat was geen succes door de karige bodem, gebrek aan voldoende mest en de wisselende grondwaterstanden. Alleen de boerderijen langs de binnenduinrand overleefden.

De gele route gaat naar het uitzichtduin De Hoge Toren. Hier stond in de Tweede Wereldoorlog de “Grosse Elephant”, een belangrijk onderdeel voor de communicatie van de Duitse bezetter. Op het uitzichtduin zelf is daarover informatie opgenomen. Diep in het duin lag het bouwland van Brasser. Daar werd tot ver in de jaren zeventig maïs verbouwd. Voor maïsteelt is enorm veel mest nodig. Omdat dit land in het waterwingebied ligt, was er sprake van tegengestelde belangen. Na beëindiging van de pacht wilde men het gebied laten verstuiven. De nog aanwezige humuslaag voorkwam dat. Na het weghalen van de bovenlaag ontstond hier een natte duinvallei zoals er vroeger vele in de duinen voorkwamen.
Bron
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

Vond je dit een leuke route?

Beoordelingen

Gerda de Smalen - dinsdag 01 juni 2021

Ik heb deze prachtige route al een aantal malen gelopen, maar volgens mijn stappenteller is deze route 7 km en geen 8.9 km??.